Wspólnota Polska
baza Polonii
wspolnotapolska.org.pl

Rada Polonii Świata - World Polonia Council

Kanada
TORONTO
3055 LAKESHORE BLVD.W. TORONTO, ON M8V 1K6 CANADA
tel. 416 532 2876
radapoloniiswiata@gmail.com

Prezydium Rady Polonii Świata:

(wybrane na Walnym Zjeździe w dnich 1-2.05.2017 r.)

Przewodnicząca: Teresa Berezowski,  Kanadaj

Wiceprzewodnicząca: Helena Miziniak, Wielka  Brytania

Wiceprzewodnicząca: Waldemar Tomaszewski, Litwy

W Prezydium Rady zasiadają również przedstawiciele następujących organizacji krajowych:

Bożena Kamiński - Kongres Polonii Amerykańskiej, USA

Marek Domaradzki -  Kongres Polonii Kanadyjskiej,

Leszek Wikarjusz - Rada Naczelna Polonii Australijskiej,

Czesław Maryszczak – przedstawiciel Światowej Federacji Stowarzyszenia Polskich Kombatantów.

 

Do Komisji Rewizyjnej wybrano Henryka Roztoczyńskiego (USA), Romana Śmigielskiego (Dania) i Anna Sokołowski (USA).

Teresa Sygnarek ze Szwecji w dalszym ciągu będzie przewodniczyć Komisji Statutowej. Jednocześnie będzie koordynatorem Komisji ds. Medialnych.

 

 

(Zjazd RPS 10/11/2013)

 

Jan Cytowski

 

 

Przewodniczący

 

 

Kanada

Michał Mackiewicz

Wiceprzewodniczący - Wschód

Litwa

Helena Miziniak

Wiceprzewodnicząca - Zachód

EUWP - W. Brytania

Teresa Szramek

Sekretarz

KPK-Kanada

Bożena Kaminski

Skarbnik

KPA - St. Zjednoczone

Czesław Maryszczak

Członek prezydium

SPK- W. Brytania

Krystyna Reitmeier

Członek prezydium

ZHPpgK - Kanada

Halina Subotowicz-Romanowa

Członek prezydium

Federacja Rosyjska 

Anna Maria Sztaba

Członek prezydium

USOPAL - Argentyna

Leszek Wikarjusz

Członek prezydium

Australia

Aleksander Zając

Członek prezydium

Konwent - Niemcy

Tadeusz Stenzel

Członek prezydium

Zjednoczenie Polskie - W. Brytania

 

 

WALNY ZJAZD RADY POLONII ŚWIATA

 

Pułtusk, 8–11 listopada 2013 r.

 

WYKAZ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH RPŚ

(Zatwierdzony przez komitet organizacyjny 9 lutego i 4 maja 2013 r.)

 

Australia

 • Rada Naczelna Polskich Organizacji w Australii i Nowej Zelandii  

 

Austria

 • Forum Polonii - Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii

 

Belgia

 • Rada Polonii Belgijskiej -  
 • Zjednoczenie Polskie w Belgii

 

Białoruś

 • Związek Polaków na Białorusi
 • Zjednoczenie Społeczne - Macierz Szkolna na Białorusi

 

Bośnia i Hercegowina

 • Wspólnota Obywateli Polskiego Pochodzenia

 

Brazylia

 • Centralna  Reprezentacja Wspólnoty Brazylijsko-Polskiej w Brazylii BRASPOL

 

Bułgaria

 • Polskie Stow. Kulturalno-Oświatowe im. W. Warneńczyka

 

Chorwacja

 • Polskie Towarzystwo Kulturalne „Mikołaj Kopernik”

 

Czechy

 • Kongres Polaków w Republice Czeskiej
 • Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej

 

Dania

 • Federacja Org. Polskich i Polsko-Duńskich w Danii „Polonia”

 

Estonia

 • Związek Polaków w Estonii „Polonia”

 

Finlandia

 • Zjednoczenie Polskie w Helsingforsie

 

Francja

 • Kongres Polonii Francuskiej

 

Kanada

 • Kongres Polonii Kanadyjskiej

 

Kazachstan

 • Związek Polaków w Kazachstanie

 

Litwa

 • Związek Polaków na Litwie

 

Łotwa

 • Związek Polaków na Łotwie

 

Niemcy

 • Konwent Organizacji Polskich w Niemczech
 • Kongres Polonii Niemieckiej

 

Norwegia

 • Związek Polaków w Norwegii

 

RPA

 • Rada Polonii w Republice Południowej Afryki

 

Rosja

 • Kongres Polaków w Rosji

 

Rumunia

 • Związek Polaków w Rumunii „Dom Polski”

 

Serbia

 • Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Serbskiej „YU POLONIA”

 

USA

 • Kongres Polonii Amerykańskiej

 

Szwecja

 • Kongres Polaków w Szwecji
 • Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji

 

Ukraina

 • Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie

 

Węgry

 • Polskie Stowarzyszenie Kulturalne na Węgrzech im. J. Bema
 • Stow. Katolików Polskich na Węgrzech im. św. Wojciecha

 

Wielka Brytania

 • Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii
 

Włochy

 • Związek Polaków we Włoszech

 

Organizacje ponadregionalne:

 • Europejska Unia Wspólnot Polonijnych
 • Unia Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej
 • Światowe Zjednoczenie Polek
 • Związek Harcerstwa Polskiego poza Granicami Kraju
 • Federacja Światowa Stowarzyszenia Polskich Kombatantów
 • Światowy Kongres Lekarzy Polskich

 

Rada Polonii Świata. (Statut rozdz.1 par.1)

Rada Polonii Świata jest porozumieniem organizacji polonijnych i organizacji zrzeszających Polaków poza granicami Polski. Organizacje członkowskie Rady Polonii Świata zachowują pełną niezależność organizacyjną w ramach swoich struktur krajowych.

 

Celami działalności Rady Polonii Świata są: (Statut rozdz.2 par.3)

1. Koordynowanie współpracy między organizacjami członkowskimi Rady oraz integracja środowisk Polonii i Polaków na całym świecie,

2. Promowanie spraw polskich i polonijnych na arenie międzynarodowej,

3. Promowanie spraw polskich mniejszości narodowych w krajach osiedlenia,

4. Propagowanie i obrona dobrego imienia Polski, Polonii i Polaków,

5. Reprezentowanie organizacji zrzeszonych w Radzie Polonii Świata wobec władz Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach ogólnopolonijnych,

6. Dbałość o zachowanie polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego poza krajem,

7. Promowanie języka polskiego

 

Krótka Historia Rady Polonii Świata (RPS)

W wyniku zakończenia Drugiej Wojny Światowej Naród Polski, jakkolwiek znajdujący się w obozie zwycięzców, popadł w nową niewolę, tym razem komunistyczną. Tysiące byłych żołnierzy Polskich Sil Zbrojnych i Armii Krajowej wybrało trudny los emigranta żołniersko-politycznego. Oni to dali początek wielkiej fali emigracji, którą z czasem Kraj nazwał Drugą Wielką Emigracja. Z miejsca zaczęła kiełkować myśl światowego porozumienia. W roku 1953 na zebraniu Rady Kongresu Polonii Kanadyjskiej (KPK) poruszono sprawę utworzenia światowego Kongresu Polaków. Rozpoczęto rozmowy z Kongresem Polonii Amerykańskiej (KPA) i Federacją Światową Stowarzyszenia Polskich Kombatantów (SPK).

W roku 1975 została zwołana w Waszyngtonie konferencja reprezentantów zorganizowanej Polonii pod nazwą "Polonia 75", na której stwierdzono konieczność istnienia stałego światowego porozumienia i zlecono KPK zorganizowanie w roku 1978 w Toronto pierwszego światowego zjazdu Polonii wolnego świata, pod nazwą "Polonia 78-Polonia jutra". Zjazd ten odbył się z udziałem 175 delegatów, reprezentujących Polonię w 18 krajach i był manifestacją siły. Powzięto na min uchwale ustanawiająca powstanie Rady Koordynacyjnej Polonii Wolnego Świata (RKPWS), jej Prezydium, Biura i Komisji Roboczych. Postanowiono, ze Biuro Rady będzie miało siedzibę w Toronto, a przewodniczącym Prezydium będzie każdorazowy prezes KPK, 1-ym przewodniczącym został mec. Władysław Gertler (1979-80), 2-im Jan Kaszuba (1980-86), 3-im Stanisław Orłowski (1986-94), 4-ym-obecnym mec. Marek Malicki (od 1994).

W ciągu następnych 20 lat odbyły się jeszcze dwa światowe zjazdy PWS: II w Londynie (1984) i III w Krakowie (1992), którego uchwałą zmieniono nazwę RKPWS na Radę Polonii Świata (RPS). Zjazd w Krakowie stał się I-ym Zjazdem Polonii i Polaków z Zagranicy (Zjazd Polonii), II Zjazd Polonii miał miejsce 19 lat później w Warszawie-Pułtusku-Krakowie-Częstochowie. Na Zjeździe w Krakowie (1992) nastąpiło symboliczne połączenie wszystkich naszych rodaków ze Wschodu z tymi na Zachodzie. Nie było rzeczą przypadku, że pierwsze Zjazdy PWS przeplotły się dwoma pierwszymi Światowymi Zjazdami Emigracji Politycznej w Londynie (1966, 1979).

Ośrodek emigracji politycznej w Londynie z Rządem RP na Uchodźstwie i RKPWS byli dwoma równorzędnymi partnerami. Podobnie obecnie, po 22 grudnia 1990 (przekazanie na Zamku Królewskim w Warszawie insygniów prezydenckich przez Prezydenta Kaczorowskiego Prezydentowi Wałęsie). Rząd III RP i RPS są równorzędnymi partnerami. W grudniu 1999 r. w Chicago, został opracowany projekt nowego statutu RPS. W obecnej chwili do RPS należą organizacje centralne niemal wszystkich krajów osiedlenia Polonii i Polaków oraz organizacje o zasięgu światowym. W ciągu 36 lat swej działalności zorganizowana Polonia Świata wiele zdziałała. W czasie tego okresu mieliśmy i zimną wojnę, wybór Polaka na Papieża, i "Solidarność", i obalenie rządów komunistycznych w Polsce, w ZSRR i wielu innych krajach tzw. "obozu socjalistycznego", i wiele akcji pomocy Narodowi Polskiemu w czasach ucisku i katastrof żywiołowych, i pomoc rodakom na Wschodzie, i obrona dobrego imienia Polski i Polaków, i skuteczny lobbing we władzach krajów naszego stałego osiedlenia na rzecz –przyjęcia Polski do NATO i Unii Europejskiej.

Rada Polonii Świata zawsze kierowała się ponad tysiącletnią tradycją Narodu Polskiego, wynikającą z kultury łacińskiej i silnych związków z Kościołem. Jej niezmiennym zadaniem jest służba Polonii i Polakom na całym świecie.

 

 

 

login
logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.