Wspólnota Polska
baza Polonii
wspolnotapolska.org.pl

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych (EUWP)

Belgia
sekretariat@euwp.org

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych, zwana dalej Unią, jest otwartym, demokratycznym związkiem centralnych i ogólnokrajowych organizacji polskich i polonijnych, mających swoją siedzibę i działających w europejskich krajach osiedlenia. Celem Unii jest: integracja i wzmocnienie pozycji europejskiego ruchu polonijnego; uzyskanie przez Polskę należnego miejsca w zjednoczonej Europie; zachowanie przez Polonię europejską polskiego dziedzictwa kulturowego, reprezentowanie Polonii europejskiej wobec Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, innych struktur europejskich i międzynarodowych oraz wobec władz i organizacji polskich. Cele Unii realizowane są między innymi poprzez: - promowanie spraw polskich w krajach Europy oraz w zintegrowanych strukturach europejskich i międzynarodowych; - wspieranie i popularyzowanie idei jedności europejskiej opartej na zasadach wzajemnych korzyści oraz równości państw i narodów; - wspieranie inicjatyw promujących polską kulturę, język i tradycje; - motywowaniu polskiej racji stanu w jednoczeniu się z demokratycznym Zachodem; - współpracę z kontynentalnymi i światowymi organizacjami polonijnymi; - współpracę z władzami, instytucjami i organizacjami polskimi z którymi łączą Unię wspólne cele statutowe; - reprezentację i wspieranie interesów Polonii i ich centralnych organizacji wobec władz: europejskich, polskich i krajów zamieszkania; - motywowanie wszelkich struktur w Polsce dla szerszego popierania wspólnot polonijnych; - dbanie o dobre imię Polski i Polaków; - rozwijanie poczucia więzi narodowej Polaków i ich mobilizacja do działalności na rzecz wspólnego dobra.

 

 

Sekretariat EUWP
wybrany na IX Zjeździe EUWP w Rzymie 24.10.2015 r.

Prezydent EUWP - Tadeusz Adam Pilat  (Szwecja)

Wice-Prezydent EUWP - Wiesław Lewicki  (Belgia)

Sekretarz Generalny EUWP - Teresa Sygnarek (Szwecja)

Sekretarz EUWP - Maria Przybyła-Daczewska (Bułgaria)

Sekretarz EUWP - Halina Subotowicz-Romanowa  (Rosja)

Sekretarz EUWP – Andrzej Janeczko (Hiszpania)

 

Komisja Rewizyjna

wybrana na IX Zjeździe EUWP w Rzymie 24.10.2015 r.

Czesław Błasik - Rosja

Maria Krukowska-Young - Wielka Brytania

Teresa Kopeć - Austria

 

 

login
logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.